Regulamin

RODO

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Celem RODO jest ujednolicenie zasad
przetwarzania danych osobowych na obszarze Unii Europejskiej oraz
zagwarantowanie praw osób, których te dane dotyczą.

W związku z powyższym, w dalszej części korespondencji, znajdziecie
Państwo informacje, dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych
osobowych przez spółkę AGA II Agata Modrzejewska Sp.J.

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1)       Administratorem Państwa danych osobowych jest AGA II Agata Modrzejewska Sp.J.przy ul. Dolna 7, 00-773 Warszawa (dalej jako
„AGA II").

  2)       We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa
danych osobowych przez AGA II prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych dostępnym pod adresem email: sklep@salonwin.pl

  3)       W związku z podjęciem relacji handlowej koniecznym będzie
uzyskanie od Państwa zestawu danych w postaci: imienia, nazwiska, nazwy
Państwa działalności gospodarczej, adresu, numeru NIP, REGON, numeru
wpisu do ewidencji gospodarczej, danych kontaktowych tj. numeru
telefonu, faxu oraz adresu email, danych kontaktowych osób
reprezentujących Państwa podmiot w kontaktach z AGA II.

  4)       Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji
przez AGA II procesu sprzedaży, wymaganych przepisami prawa rozrachunków
w tym wystawienia dokumentów potwierdzających wydanie towaru oraz
sprzedaży, księgowania, spraw podatkowych, prowadzenia ewentualnych
roszczeń  jak również bieżącego kontaktu z Państwem (m.in.
obsługę Państwa jako naszego klienta). Podstawą przetwarzania jest
umowa pomiędzy Państwem a AGA II, złożone zamówienie lub czynności,
które mają do nich prowadzić.

  5)       Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej organizacji w bieżących
sprawach dotyczących działalności AGA II  odbiorcą Państwa danych
osobowych mogą być:

  a.        spółki powiązane kapitałowo z AGA II.

  b.        dostawcy usług prawnych i doradczych wspierających AGA II w
dochodzeniu należytych roszczeń (w szczególności kancelariom
prawnym, firmom windykacyjnym)

  c.        dostawcy usług zaopatrujących AGA II w rozwiązania techniczne
oraz organizacyjne, wspierających procesy biznesowe (w szczególności
dostawcy usług informatycznych, firmy kurierskie i pocztowe)


  6)       Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak
będzie aktualny cel, w którym są przetwarzane lub do momentu kiedy
podstawą będą inne przepisy prawa, w tym przepisy o rachunkowości. W
przypadku roszczeń Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu
ich przedawnienia, wynikającego z kodeksu cywilnego. Po upływie tych
terminów Państwa dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

  7)       Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa
danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora, wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku potrzeby skorzystania z
tych uprawnień prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych.
Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych
osobowych.

  8)       Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne
aczkolwiek niezbędne do realizacji celu, w którym są zbierane.

  9)    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym profilowane.


Niniejszym informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych
jest AGA II Agata Modrzejewska Sp.J. przy ul. Dolnej 7/30 , 00-773 Warszawa. Prosimy o zapoznanie się z istotnymi
informacjami, dotyczącymi ich ochrony, wynikającymi z obowiązujących
przepisów prawa m.in. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wszelkie wątpliwości, związane z ochroną danych osobowych, prosimy
kierować na adres sklep@salonwin.pl
We hereby inform you that the administrator of your personal data is
AGA II Agata Modrzejewska Sp.J. przy ul. Dolnej 7/30 , 00-773 Warszawa.

 Please read the important information about their protection,
resulting from applicable laws, including Regulation of the European
Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the
protection of individuals with regard to the processing of personal data
and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46
/EC,  Any doubts
related to the protection of personal data, please contact sklep@salonwin.pl

 

REGULAMIN

 1. DEFINICJE
 2. Sprzedający – AGA II  s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Polna 54 LU 4 , kod pocztowy 00-644 Warszawa. Firma jest podatnikiem podatku VAT od towarów i usług oraz posiada numer NIP 7010345684.

Sprzedający posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w swoim lokalu - sklepie branżowym prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Polna 54 LU 4(dalej: "Lokal"),

Nr zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - zezwolenie nr UD-IX-WDG-7340/I/C-739/2014 z dnia 16-09-2014

Nr zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu(z wyjątkiem piwa)przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - zezwolenie nr UD-IX-WDG-7340/I/B-829/2014 z dnia 16-09-2014

 1. Umowa sprzedaży - umowa zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, której przedmiotem jest oznaczony co do gatunku Towar prezentowany w sklepie internetowym Sprzedającego.
 2. Towar – prezentowana w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedającym.
 3. Klient - osoba fizyczna (w tym Konsument), osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, który zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedającym lub która bez zamiaru zawarcia umowy ze Sprzedającym weszła (zalogowała się) na stronę internetową Sprzedającego www.salonwin.pl
 4. Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie usługi na rzecz Klienta świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne zlecenie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne.
 6. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.);
 7. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną

 

2.OGÓLNE ZASADY I INFORMACJE DOTYCZACE SPRZEDAŻY

 1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Korzystanie przez Klienta z serwisu internetowego Sprzedawcy www.salonwin.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących, minimalnych wymagań technicznych oraz wymagań konfiguracyjnych, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8/ Chrome 16/Firefox 10/Opera 11/ Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java script, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
 3. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Roczniki podane przy opisie poszczególnych artykułów, mogą się różnić od aktualnie dostępnych w ofercie.
 4. W przypadku czasowego braku zamawianych artykułów w ofercie sklepu Klient zostanie poinformowany przez przedstawiciela Sprzedawcy o braku możliwości niezwłocznej realizacji zamówienia.
 5. Zakupów internetowych w naszym sklepie dokonywać mogą jedynie osoby pełnoletnie. Przekazując przesyłkę klientowi, kurier ma prawo wylegitymować odbierającego, w przypadku gdy ma wątpliwości co do jego pełnoletności. Przepraszamy za ewentualne utrudnienia, ale taki jest wymóg Ustawodawcy.

6.       Zabrania się dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności zakazuje dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Sprzedającego danych powodujących zachwianie pracy lub powodujących przeciążenie systemów teleinformatycznych Sprzedającego, a także danych naruszających dobra osób trzecich, ogólne normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:
 2. Aby zamówić produkt w sklepie należy dokonać rejestracji użytkownika.
  Przy każdym produkcie w sklepie znajduje się LINK "Kupuję" - kliknij go i wybierz ilość zamawianego produktu. Możesz w ten sposób wypełnić swój koszyk dowolną ilością różnych produktów. Gdy będziesz chciał poprawić lub zrealizować zamówienie wejdź na "Koszyk". Następnie Klient musi podać niezbędne dane do realizacji zamówienia.
 3. Realizacja zamówienia następuje zawsze po telefonicznym lub pisemnym potwierdzeniu przez Sprzedającego otrzymania zamówienia. Pisemne potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi przez Zamawiającego na podany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail). Sprzedaż następuje w Lokalu, a dostawa towaru do zamawiającego (wydanie towaru w związku ze sprzedażą) dokonywana jest w miejscu i czasie uzgodnionym przez Sprzedawcę z Klientem przez przewoźnika trudniącego się przewozem rzeczy lub przez kuriera Sprzedawcy.
 4. Sprzedaż wysyłkowa towarów realizowana jest wyłącznie na terenie Polski.
 5. W przypadku zamówienia powyżej 600 PLN brutto dostawa jest bezpłatna, zaś do każdego zamówienia o wartości niższej niż 600 PLN brutto doliczany jest koszt dostawy. Koszt dostawy uzależniony jest od kosztów wykonania przewozu przez przewoźnika, o którym mowa w pkt. 3.2. powyżej. Koszty przewozu podawane są Klientowi każdorazowo po złożeniu zamówienia i wyborze przez niego sposobu płatności i dostawy.
 6. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez zamawiającego oświadczenia, że, nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 Ustawy zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, w tym nie jest w stanie nietrzeźwości w chwili składania zamówienia i nie będzie nietrzeźwa w chwili odbioru towaru oraz że ukończyła 18 lat.
 7. Umowa sprzedaży zostaje zwarta pod warunkiem zawieszającym, to jest skutkuje, w szczególności wydaniem zamówionego towaru, jeżeli jej wykonanie nie będzie sprzeczne z Ustawą i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 8. Informacja handlowa przedstawiona na stronie www.salonwin.pl nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 9. Sprzedający ostrzega, iż spożywanie alkoholu i wyrobów tytoniowych szkodzi zdrowiu. Osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim zamówiony alkohol lub wyroby tytoniowe nie zostaną wydany.

 

 1. FORMY PŁATNOSCI:

1.  przelewem na konto - po otrzymaniu potwierdzenia z naszej firmy należy dokonać płatności na wskazane w potwierdzeniu konto i wysłać do nas jego potwierdzenie e-mailem, przy odbiorze towaru w naszym sklepie stacjonarnym.

2.  za pobraniem - oprócz opłaty z przesyłkę Klient dokonuje zapłaty za towar bezpośrednio u kuriera.

 

 1. CENY TOWARÓW:
 2. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

·         podawane są w złotych polskich, a ich wysokość zawsze musi być wyższa niż 0 /zero/ złotych.

·         zawierają podatek VAT,

·         nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,

·         nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

 1. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 3. Rabatów nie można łączyć z rabatami wynikającymi z promocji.

 

6. ASORTYMENT

Dokładamy wszelkich starań, aby w naszym sklepie Salon Win i Alkoholi AGA II s.c. przedstawione informacje były aktualne, jednak niektóre ceny, roczniki i dostępność win mogą ulegać zmianie. Wszystkie alkohole w asortymencie są produktami wyprodukowanymi i zabutelkowanymi w winnicach, destylarniach - co zapewnia ich najwyższą jakość. Oferta jest ważna do wyczerpania zapasów.

 

7 . DOSTAWY

 1. Standardowo wysyłamy zamówiony towar ciągu 24 - 48 godzin po odnotowaniu wpłaty na naszym koncie bankowym lub po wyborze formy płatności „za pobraniem”. Jednak przy niektórych produktach (wymagających sprowadzenia na terenie kraju) czas ten może wydłużyć się do 7 dni. W każdym wypadku termin dostawy uzgadniany jest indywidualnie z Kupującym podczas potwierdzania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówień zawierających niekompletne dane Klienta.
  Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku chwilowego braku towaru w naszych magazynach spowodowane z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 2. Klient ma obowiązek umożliwić kurierowi wjazd na osiedla zamknięte oraz późniejszy wyjazd z takiego osiedla. W przypadku niedziałającego domofonu klient ma obowiązek umożliwić kurierowi wejście na klatkę schodową. Kurier ma prawo zażądać przedstawienia dowodu tożsamości osoby – klienta odbierającego towar w celu ustalenia wieku Klienta, pod rygorem – w wypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości - nie wydania towaru oraz obciążenia Klienta kosztami dostawy.
 3. Sklep salonwin.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie wynikające ze zdarzeń losowych, anomalii pogodowych.
 4. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta i przekazanie ich
 5. Jeżeli Sprzedający nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
 6. Koszt dostawy zawsze wyświetlany jest podczas składania zamówienia. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy. W wypadku podania przez klienta nieprawidłowego kodu pocztowego, innego niż obowiązujący w miejscu zamówionej dostawy sklep zastrzega sobie prawo ponownego przeliczenia opłaty za transport zgodnie z prawidłowym kodem pocztowym. Sklep ma prawo również do przeliczenia wartości dostawy zamówienia jeżeli dołączenie produktów opisanych przez Klienta w uwagach do zamówienia spowoduje przekroczenie kolejnego przedziału wagowego zgodnie z cennikiem usług transportowych .
 7. W wypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy w wybranym przez niego przedziale godzinowym, zamówienie nie zostanie zrealizowane, a Klient zostanie obciążony kosztami transportu nie zrealizowanego zamówienia.

 

 1. REKLAMACJE
 2. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zamówionego towaru. Formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy www.salonwin.pl w zakładce.
 3. Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży winien zostać wypełniony i odesłany pocztą na adres Sprzedającego podany w pkt. 8.5. poniżej lub odesłany na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: polna@salonwin.pl
 4. Klient niebędący konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty otrzymania zamówionego towaru. Poniesione koszty dostawy oraz zwrotu reklamowanego towaru zawsze leżą po stronie  Klienta/Nabywcy.
 5. Odstąpienie do umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi, który po otrzymaniu zamówionego towaru dokonał odpieczętowania jego oryginalnego opakowania, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, gdy Klient naruszył, zniszczył lub uszkodził banderolę towaru.
 6. Niezależnie od pkt. 8.1. - 8.3. powyżej, Sprzedawca uwzględnia zwroty w przypadku niezgodności towaru z zamówieniem.
 7. Reklamacje wynikające z tytułu rękojmi uwzględniamy jedynie w uzasadnionych przypadkach Zwrot pieniędzy możliwy jest tylko przy nienaruszonych butelkach i banderolach. Do zwracanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę Reklamowany towar należy wysyłać na adres:

Salon Win i Alkoholi, ul. Polna 54 LU4, 00-644 Warszawa

 

 1. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub braków. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Opis uszkodzeń powinien zostać zamieszczony w protokole szkody i zawierać podpis osoby działającej w imieniu kuriera pod rygorem utraty prawa do zgłoszenia reklamacji.

UWAGA: Przyjęcie towaru przez Klienta jest równoznaczne z brakiem zastrzeżeń do przysłanego towaru.

 1. Koszty związane z odesłaniem reklamowanych artykułów Sprzedawca zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej wszelkie koszty pokrywa klient.

Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych przez Klienta za pobraniem.

 

9 . ANULOWANIE ZAMOWIENIA PRZEZ SPRZEDAWCĘ

 1. Brak możliwości skontaktowania się przez przedstawiciela Sprzedawcy z Klientem na podany w zamówieniu numer telefonu w celu potwierdzenia zamówienia w ciągu 7 dni od jego otrzymania, spowoduje jego anulowanie przez Sprzedawcę bez odrębnego zawiadamiania Nabywcy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji złożonego zamówienia gdy pełna zapłata za zamówione artykuły nie wpłynie na konto Sprzedającego w przeciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia.
 3. W przypadku całkowitego braku dostępności zamówionego asortymentu, dostawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, o czym natychmiast telefonicznie powiadomi Zamawiającego.

 

10.DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe lub firmowe podawane przez Klienta w systemie zamówień są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia i służą jedynie realizacji tych zamówień oraz kontaktowi Sprzedawcy z Klientami, w żadnym wypadku dane te nie są udostępnione osobom trzecim. Naszym celem jest ścisłe przestrzeganie Ustawy z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883.
 2. Zgodne z ustawą, o której mowa w pkt. 10.1. powyżej Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 3. Dane kontaktowe Klienta podane przez niego w zamówieniu są traktowane, jako adres wysyłki towaru.
 4. Polityka prywatności: W czasie korzystania z zasobów serwisu Klient może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza zamówienia lub w inny sposób.
  1. Dane te to imię i adres e-mail, jeśli Klient życzy sobie otrzymywać newsletter Sprzedającego z najnowszymi ofertami oraz ciekawymi artykułami.
  2. W przypadku formularzy Klient zostanie poproszony o podanie pełnych danych osobowych (w szczególności danych oznaczonych, jako obowiązkowe - za pomocą symbolu *), co jest konieczne do akceptacji zamówienia i jego właściwej realizacji. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwia akceptację zamówienia przez Sprzedającego co w konsekwencji będzie skutkować niemożliwością zawarcia Umowy sprzedaży.
  3. Podstawą polityki prywatności jest szacunek dla prywatnych Klientów Sprzedającego.
  4. Danego Klienta będą przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie dla potrzeb realizacji zaakceptowanych zamówień, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
  5. Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Klientowi do wglądu. W przypadku subskrybcji newslettera Klient w każdej chwili jest uprawniony do złożenia rezygnacji.

 

11. UWAGI KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Każdorazowa zmiana regulaminu zostanie ogłoszona na stronie www.salonwin.pl i wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia jej publikacji. W przypadku braku zgody na nowe brzmienie Regulaminu, Klient powinien powstrzymać się od korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta.
 3. Oferta dostępna na stronie internetowej www.salonwin.pl jest ważna w dniu jej publikacji i codziennie może być modyfikowana
 4. Wszelkie spory nie rozwiązane za porozumieniem stron podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.